Tytułem wstępu warto wspomnieć o § 1 PrzetargR, gdzie postanowiono, że przepisy rozporządzenia określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego. Z dalszych regulacji wynika m.in., że przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wybierając jedną z form, o których mowa w art. 40 ust. 1 GospNierU.

Z punktu widzenie poruszonej problematyki kluczowe znaczenie mają jednak przepisy PrzetargR, a dotyczące sposobu ogłaszania o zbyciu nieruchomości. W tym zakresie na uwagę zasługuje § 6 ust. 5, z którego wynika, że w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, a drugi zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w  wystąpieniu pokontrolnym RIO we Wrocławiu z 2.11.2021 r. (WK.WR.40.40.2021.426; https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty).

Organ kontroli zakwestionował umieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych (o cenie przewyższającej 100.000 Euro) w prasie regionalnej, jako niespełniające ww. wymogu prasy ogólnokrajowej. Natomiast w zaleceniach pokontrolnych nakazano zaś gminie przestrzeganie PrzetargR, w szczególności w zakresie zamieszczania wyciągów z ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, w prasie codziennej ogólnokrajowej, stosownie do § 6 ust. 5 PrzetargR.

Jak z powyższych regulacji wynika, ustawodawca nałożył prawny obowiązek zamieszczania wyciągów z ogłoszeń o przetargach w prasie ogólnokrajowej, a nie regionalnej, rzecz jasna, gdy cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości jest wyższa niż równowartość 100.000 euro.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Wójt gminy nie powinien naruszać przepisów dotyczących publikowania wspomnianych ogłoszeń, kosztem mniejszych wydatków budżetowych. Wójt musi bowiem przestrzegać wymogów wynikających z PrzetargR i nie ma dowolności w wyborze miejsca publikacji ww. ogłoszeń.