Wójt gminy nie ma kompetencji do zmiany organizacji czasu pracy PSZOK w zakresie dni czy godzin przyjmowania odpadów

W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU. Na szczególną uwagę zasługuje przepis art. 6r ust. 3, z którego wynika, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z powyższych regulacji wynika więc, że jednym z obligatoryjnych zagadnień, jakie powinno być unormowane w uchwale rady gminy, jest określenie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto także odnotować najnowsze stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 31.3.2022 r. (NPII.4131.1.306.2022; źródło: http://dzienniki.slask.eu).

W rozstrzygnięciu tym, organ nadzoru podważył zapisy w zakresie:

„§ 7. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będzie przyjmował, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odpady komunalne:

1) w każdy niebędący ustawowo dniem wolnym od pracy: poniedziałek, środę i piątek - co najmniej przez 8 godzin (w godzinach pomiędzy 6.00 a 17.00) oraz

2) w każdą sobotę niebędącą ustawowo dniem wolnym od pracy - co najmniej przez 6 godzin (w godzinach pomiędzy 6.00 a 13.00”

(…)

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta (…( do zmiany organizacji czasu pracy PSZOK określonej w ust. 1 i 2, obowiązującej nie dłużej niż 60 dni”.

W argumentacji prawnej organ nadzoru zasygnalizował m.in., że wskazanie dni i godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest określeniem sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dalej podano, że zgodnie z wyraźną wolą ustawodawcy to rada gminy, w drodze uchwały podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU, winna określić sposób świadczenia usług przez PSZOK-i. Jednocześnie rada gminy nie została upoważniona do przekazania przyznanej jej przez ustawodawcę kompetencji do unormowania tejże materii jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w tym organowi wykonawczemu gminy. W konsekwencji, nie jest zatem dopuszczalne, aby rada gminy upoważniła organ wykonawczy do zmiany organizacji czasu pracy PSZOK. Finalnie zaś podano, że ww. zapis wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, co oznacza, że przyjęty został bez podstawy prawnej i narusza w sposób istotny prawo.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie może przekazywać kompetencji na organ wykonawczy (np. wójta) w zakresie określenia dni i godzin pracy PSZOK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności