Wójt gminy ma zyskać nowe kompetencje w zakresie spraw budżetowych w związku z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy

Warto bowiem zaznaczyć, że w aktualnym stanie prawnym kompetencje organu wykonawczego w zakresie szeroko pojmowanych spraw finansowych są ściśle reglamentowane przez FinPubU. W tym zakresie mowa zasadniczo o regulacjach prawnych art. 257 i art. 258 FinPubU.

Z punktu widzenie projektowanej zmiany warto wspomnieć o aktualnej treści ww. art. 258:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ogólnie ze środami europejskimi.

Natomiast w projekcie wspomnianej na wstępie uchwały na szczególną uwagę zasługuje art. 102. Z jego treści wynika zaś, że:

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Przepis ten w znaczny sposób rozszerza możliwości upoważnienia dla organu wykonawczego do dokonywana różnych przesunięć budżetowych, co nie było dotąd możliwe do wprowadzenia. W tym zakresie nowa będzie m.in. o możliwości przenoszenia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej przez organ wykonawczy, czy zmian w WPF i w budżecie a związanych z wprowadzaniem nowych wydatków inwestycyjnych, czy zakupów inwestycyjnych. Jest jednak wspólny wymóg dla tych rozwiązań, aby te upoważnienia służyły realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że projektowany przepisy z pewnością usprawnią proces wydatkowania środków finansowych, w sprawach związanych z kryzysem uchodźczym. Co wymaga jednak podkreślenia, udzielenie upoważnień dla organu wykonawczego zależy tylko od woli organu stanowiącego, bo nie jest automatyczne.

W tym miejscu można pobrać przykładowy wzór zarządzenia burmistrza miasta w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2022 r. (na podstawie specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy)

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności