Organ administracji ma obowiązek dokonania oceny podobieństwa nieruchomości przyjętych w operacie do nieruchomości podlegającej wycenie oraz zweryfikowania podejścia rzeczoznawcy majątkowego do wyceny oraz metody i techniki szacowania wartości nieruchomości (wyr. WSA z 8.9.2017 r., II SA/Po 533/17).

Stan faktyczny

Prezydent ustalił lokalizację zespołu domów studenckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza (dalej UAM). Następnie wydano decyzję wywłaszczeniową, mocą której na Skarb Państwa przechodziło 5,8 tys. m2 prywatnego gruntu. Prezydent Poznania podał, że koszty odszkodowania ma pokryć UAM. Odszkodowanie ustalono na podstawie opinii biegłego – rzeczoznawcy majątkowego. Biegły określił właściwy rynek podobnych nieruchomości i wartość rynkową wywłaszczanej działki. Zastrzeżenia do operatu zgłosili jednak zarówno właściciele nieruchomości, jak i UAM.

W odwołaniu do wojewody UAM zakwestionował wysokość odszkodowania. Wojewoda stwierdził, że rola organu administracji ogranicza się do oceny prawidłowości operatu tylko pod względem formalnym. Dobór materiału porównawczego, metodologia oraz sam proces wyceny są wiadomościami specjalnymi, posiadanymi przez rzeczoznawców. Organ nie ma prawa ani obowiązku oceny operatu pod względem merytorycznym.

Uniwersytet wniósł skargę na decyzję wojewody do WSA.

Wyrok WSA

Ostatecznie sąd uchylił decyzję wojewody w części dotyczącej odszkodowania. W uzasadnieniu stwierdził, że organy administracji nie są zwolnione od merytorycznej oceny wiarygodności operatu. Mają obowiązek sprawdzić, czy opiera się on na prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości i właściwym doborze nieruchomości podobnych. Organ administracji nie może jednak, wbrew opinii rzeczoznawcy majątkowego, przyjąć, że wartość nieruchomości jest inna, niż ustalił to rzeczoznawca (wyr. WSA z 8.9.2017 r., II SA/Po 533/17).