Rozporządzenie wyznacza wojewodę podlaskiego jako organ właściwy w zakresie:

1) przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;

2) wydawania decyzji w tych sprawach.

Z właściwości wojewody podlaskiego w tych sprawach mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.

Z art. 12 ustawy z 7.9.2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1459) wynika, że przyznanie Karty Polaka i przedłużenie jej ważności następuje w drodze decyzji, na pisemny wniosek, odpowiednio osoby ubiegającej się o jej wydanie albo przedłużenie lub jej przedstawiciela ustawowego.

Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub w określonym przypadku – wskazany wojewoda. Rada Ministrów może bowiem, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć wojewodę jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach, a także wskazać państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu osób zainteresowanych otrzymaniem Karty Polaka. W tym przypadku jest to więc wojewoda podlaski.

Ważne
Czynności wykonywane w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności oraz wydaniem decyzji w tych sprawach są wolne od wszelkich opłat, w tym opłat konsularnych.