1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 2066 opublikowano ustawę z 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

Wojewoda oraz minister spraw wewnętrznych prowadzą w systemie teleinformatycznym (każdy w zakresie swojej właściwości) rejestr złożonych wniosków o przyznanie wspomnianego wyżej świadczenia pieniężnego oraz decyzji i postanowień wydanych w tych sprawach. Rejestr zawiera informację o wydanych decyzjach, postanowieniach, okresach, na jaki przyznano świadczenie, miesięcznej wysokości świadczenia pieniężnego oraz następujące dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, i członków ich rodzin objętych wnioskiem:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe, a także nazwisko poprzednie;

3) płeć;

4) data urodzenia;

5) miejsce i kraj urodzenia;

6) obywatelstwo;

7) miejsce zamieszkania za granicą;

8) miejsce zamierzonego osiedlenia na terytorium RP.

Dane przechowywane w rejestrze będą udostępniane organom administracji publicznej, sądom, prokuraturom, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, ABW, Agencji Wywiadu, organom kontroli skarbowej, organom wywiadu skarbowego oraz organom informacji finansowej, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Jeżeli łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister spraw wewnętrznych ogłasza w BIP informację m.in. (art. 24c ust. 1 KartaPolakaU).

Uwaga!
Starostowie mają obowiązek przekazywać wojewodom informacje o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę wspomnianych świadczeń, a wojewodowie – ministrowi spraw wewnętrznych informacje o koniecznej do zabezpieczenia wypłaty świadczeń pieniężnych kwocie wynikającej z wniosków o ich przyznanie oraz o poziomie wykorzystania dotacji przez starostów. Informacje przekazuje się w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24d KartaPolakaU, tj. obecnie określonych w rozporządzeniu MSWiA z 23.12.2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (Dz.U. z 2016 r. poz. 2275).

2. Komentarz

Jak wynika z art. 8a KartaPolakaU, osobie, która złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy.

Uwaga!
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

Wniosek może złożyć cudzoziemiec, który posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe.

Uwaga!
Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed 1.1.2017 r.