Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1359) umożliwi składanie wniosków o świadczenia rodzinne (wraz z załącznikami), wniosków w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, a także Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną.

Wnioski o świadczenia rodzinne, które będą składane na drodze elektronicznej, będą musiały być uwierzytelnione:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie będzie mogła złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, będzie mogła złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy bez konieczności osobistego udania się do urzędu ma zwiększyć dostępność świadczeń oraz ma zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom, jak np. jednoczesne pobieranie świadczeń w różnych gminach przez jedną osobę.

Nowelizacja umożliwia pozyskanie informacji o dochodzie rodziny w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, umożliwia także dostęp do informacji z centralnej ewidencji pojazdów. Pozwoli to ośrodkowi pomocy społecznej na lepszą ocenę sytuacji majątkowej ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej.