Przyznanie świadczeń na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP (dalej: dofinansowanie do wynagrodzenia) dla działających w branżach umieszczonych na ustawowej liście zależy od spełnienia kilku kryteriów oraz terminowego złożenia wniosku. Ich wykorzystywanie też jest obwarowane warunkami, a naruszenie niektórych z nich wywołuje sankcje w postaci zwrotu całości lub części uzyskanej pomocy. Te same zasady dotyczą przedsiębiorców, o których lista jest poszerzana od 1.2.2021 r. na mocy rozporządzenia (patrz podstawa prawna). Rząd zdecydował jednak o wskazaniu innych niż ustawowe terminów.

Zakres wsparcia

2 tys. zł miesięcznie wynosi górny limit dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, którym jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy. Według przepisów o tym rodzaju wsparcia, jest nim także osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu), a także wykonująca pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. Każda z nich musi jednak z wymienionego tytułu obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Ważne

Maksymalna wartość dofinansowania do wynagrodzenia jest ustalana adekwatnie do wielkości etatu pracownika.

Jak należy liczyć wymiar czasu pracy, od którego zależy poziom dofinansowania w przypadku osób zatrudnionych na innych podstawach niż stosunek pracy? Trzeba przyjąć średnią wartość etatu, którą stanowi stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez taką osobę (np. zleceniobiorcę) umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do liczby godzin pracownika pozostającego w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w tym samym okresie. Powstaje pytanie, co w sytuacji, gdy wskutek ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych z powodu COVID-19, taka osoba w ogóle nie świadczyła pracy lub wykonywała ją w zmniejszonym wymiarze w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku? W takim przypadku przyjmuje się czas pracy z ostatniego miesiąca, w którym pracowała w warunkach bez ograniczeń, a do wniosku wpisuje się wynagrodzenie z tego właśnie miesiąca.

Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje

1. Na pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

2. Na pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

3. Za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Lista wymagań

O dofinansowanie do wynagrodzenia może wystąpić jedynie przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

1. Wykonywanie działalności gospodarczej jako:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • wspólnik spółki cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Działalność gospodarcza prowadzona:

  • na dzień 30.9.2020 r. musiała być oznaczona zgodnie z klasyfikacją PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami wymienionymi w części 1 tabeli, co potwierdza rejestr REGON z tego dnia – jeśli przedsiębiorca jest objęty przepisami ustawowymi,
  • na dzień 30.11.2020 r. musiała być oznaczona zgodnie z klasyfikacją PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami wymienionymi w części 2 tabeli, co potwierdza rejestr REGON z tego dnia – jeśli przedsiębiorca jest objęty rozporządzeniem.

3. Przychody (w rozumieniu przepisów podatkowych) musiały być niższe z powodu COVID-19 o 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

4. Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP i FS do końca trzeciego kwartału 2019 r.; wyjątek dotyczy zawarcia umowy z ZUS lub posiadania decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, przy jednoczesnym terminowym opłacaniu rat lub korzystaniu z odroczenia terminu płatności.

5. Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości w rozumieniu prawa upadłościowego oraz nieprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

Kody przeważającej działalności gospodarczej uprawniające do pomocy branżowej

Część 1. Lista ustawowa

Kod działalności

Rodzaj działalności przypisany do kodu

47.71.Z

47.72.Z

sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

47.82.Z

47.89.Z

sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach

– żywności, napojów, wyrobów tytoniowych

– wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

– pozostałych wyrobów

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany

56.10.A

56.10.B

restauracje oraz inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie posiłków

59.11.Z

59.12.Z

59.13.Z

działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z

59.14.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz projekcji filmów

77.21.Z

wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

85.52.Z

85.53.Z

85.59.B

85.59.A

– pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych, edukacji artystycznej, nauki jazdy i pilotażu,

– pozostałe formy pozaszkolne edukacji nigdzie niesklasyfikowane

– nauka języków obcych

86.10.Z

działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowana w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

90.02.Z

działalność związana z wystawianiem i wspomaganiem przedstawień artystycznych

90.04.Z

91.02.Z

działalność obiektów kulturalnych i muzeów

93.11.Z

93.13.Z

96.04.Z

93.19.Z

– działalność obiektów sportowych oraz służących poprawie kondycji fizycznej

– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

– pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

93.29.A

93.29.B

93.29.Z

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia oraz inna rozrywka

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym gdzie indziej niesklasyfikowana

96.01.Z

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

Część 2. Lista wg rozporządzenia

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

Tryb wnioskowania

Przedsiębiorca odpowiadający ustawowym wymaganiom wypełnia wniosek o dofinansowanie dostępny na portalu www.praca.gov.pl (zakładka Tarcza antykryzysowa, Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż). Musi go bowiem złożyć w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) właściwego ze względu na swoją siedzibę. We wniosku zamieszcza w szczególności:

  • informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy, informacje o etatach oraz o liczbie miesięcy, na którą wnioskowane jest przyznanie dofinansowania,
  • oświadczenia o: prowadzeniu działalności gospodarczej na dzień odpowiednio 30.9.2021 r. (na mocy ustawy) lub 30.11.2021 r. (na mocy rozporządzenia), poziomie spadku przychodów i spełnianiu pozostałych warunków ustawowych, przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, sporządzeniu wykazu tych pracowników na dzień sporządzenia wniosku i zobowiązaniu do jego dostarczenia na żądanie uprawnionego organu, otrzymanej pomocy publicznej w ramach sekcji 3.1 Komunikatu Komisji -Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, niekorzystaniu i braku zamiaru z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, a także nienaruszeniu – na dzień sporządzenia wniosku – ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z COVID-19 – wszystkie oświadczenia składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gotowy wniosek – wraz z dołączoną umową i wymaganymi załącznikami – przedsiębiorca musi podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie wysłać. Jeśli składa go w trybie ustawowym, musi to uczynić do 28.2.2021 r., natomiast w trybie rozporządzenia – do 31.3.2021 r.

Ważne

Wypłata dofinansowania do wynagrodzeń następuje na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorcą a dyrektorem WUP w transzach miesięcznych.

Obowiązki przedsiębiorcy

Podpisanie umowy uruchamia zakaz niewypowiadania umów o pracę pracownikom z przyczyn ich niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem do ich wynagrodzeń. Jeśli przedsiębiorca go złamie, będzie musiał zwrócić całość dofinansowania otrzymanego do wynagrodzeń tych pracowników, których zwolnił. Taki sam skutek czeka go w razie:

  • przekroczenia dodatkowego terminu, wyznaczonego przez dyrektora WUP, na zwrot niewykorzystanych środków (podstawowy termin zwrotu to maksymalnie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania),
  • niepoddania się kontroli dyrektora WUP i złożenia przynajmniej jednego z oświadczeń we wniosku niezgodnie ze stanem faktycznym.

Zwrotu części otrzymanej pomocy jest zobowiązany natomiast dokonać w razie jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnego uzyskania lub w nadmiernej wysokości.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy ponadto zawiadamianie dyrektora WUP o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków. Ma na to 7 dni od dnia uzyskania informacji na ten temat. Z kolei w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania musi rozliczyć otrzymane dofinansowanie i złożyć dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem.