Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.12.2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz.9) weszło w życie 14.1.2017 r. Termin składania wniosków na 2017 r. upływa wyjątkowo 15.3.2017 r.

W myśl rozporządzenia dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NFZ informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą skorzystać z programu, składają wnioski do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej (w pierwszym roku obowiązywania przepisów rozporządzenia, czyli w 2017 r., termin składania wniosków upływa 15.3.2017 r.

Dyrektor oddziału Funduszu może ogłosić dodatkowe terminy składania wniosków. Wniosek składa się w wersji papierowej do właściwego miejscowo oddziału NFZ.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu składania wniosków. Jeżeli wniosek ma braki, komisja powołana przez dyrektora NFZ wezwie samorząd do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Decyzja dyrektora oddziału Funduszu decyzji o dofinansowaniu programu jest podstawę do zawarcia z samorządem umowy o dofinansowanie programu.

W ciągu 14 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków dyrektor oddziału Funduszu ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu.

Przekazywanie środków na dofinansowanie programu odbywa się na wskazany w umowie rachunek bankowy samorządu. Wykorzystanie przez samorząd pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.

Samorządy mają obowiązek w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji programu złożyć sprawozdanie z realizacji programu.