Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do 15 marca

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.12.2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz.9) weszło w życie 14.1.2017 r. Termin składania wniosków na 2017 r. upływa wyjątkowo 15.3.2017 r.

W myśl rozporządzenia dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NFZ informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą skorzystać z programu, składają wnioski do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej (w pierwszym roku obowiązywania przepisów rozporządzenia, czyli w 2017 r., termin składania wniosków upływa 15.3.2017 r.

Dyrektor oddziału Funduszu może ogłosić dodatkowe terminy składania wniosków. Wniosek składa się w wersji papierowej do właściwego miejscowo oddziału NFZ.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu składania wniosków. Jeżeli wniosek ma braki, komisja powołana przez dyrektora NFZ wezwie samorząd do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Decyzja dyrektora oddziału Funduszu decyzji o dofinansowaniu programu jest podstawę do zawarcia z samorządem umowy o dofinansowanie programu.

W ciągu 14 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków dyrektor oddziału Funduszu ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu.

Przekazywanie środków na dofinansowanie programu odbywa się na wskazany w umowie rachunek bankowy samorządu. Wykorzystanie przez samorząd pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.

Samorządy mają obowiązek w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji programu złożyć sprawozdanie z realizacji programu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności