W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 654 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 22.3.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Jak wynika z art. 13 ust. 1 PomocUkrainaU każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który za-pewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 PomocUkrainaU, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.3.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605 ze zm.) wynika, że świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 PomocUkrainaU, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Przepisy § 13 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia w nowym brzmieniu określają, że wspomniany wyżej wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej.

Poprzednio, wniosek był rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy, a wspomnianej tu weryfikacji dokonywali upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Ze zmiany wynika, że to nie urząd gminy i jego pracownicy rozpatrują wnioski, ale:

  • jednostki organizacyjne gminy (gminne jednostki budżetowe i gminne zakłady budżetowe);
  • gminne osoby prawne (m.in. gminne instytucje kultury takie jak np. biblioteki, domy kultury, muzea itd., a także spółki komunalne, podmioty lecznicze itd.).

Tak naprawdę jednak chodziło tu o odciążenie urzędów gminy obsługujących nadawanie uchodźcom numerów PESEL i przekazanie ich do realizacji przede wszystkim ośrodkom pomocy społecznej.