W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 73 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.), w celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska (obecnie Minister Klimatu i Środowiska) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Rozporządzenie określa:

  • wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż (stanowi załącznik do rozporządzenia);
  • wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Do wniosku załącza się dokumenty szczegółowo wymienione w załączniku:

  • w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
  • wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego – w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym.
Ważne

Do wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego złożonych przed 14.1.2021 r. i dotychczas nierozpatrzonych stosuje się przepisy tego rozporządzenia.