Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do działalności wydobywczej węglowodorów

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 73 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.), w celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska (obecnie Minister Klimatu i Środowiska) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Rozporządzenie określa:

  • wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż (stanowi załącznik do rozporządzenia);
  • wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Do wniosku załącza się dokumenty szczegółowo wymienione w załączniku:

  • w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
  • wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego – w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym.
Ważne

Do wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego złożonych przed 14.1.2021 r. i dotychczas nierozpatrzonych stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności