Wniosek o odszkodowanie wniesiony po terminie

Roszczenie o odszkodowanie za działkę wywłaszczoną pod drogę zgłoszone po terminie wygasa. Terminu nie można przywrócić, niezależnie od powodów jego niedotrzymania (wyr. NSA z 9.5.2017 r., I OSK 1975/15).

W 2011 r. wojewoda mazowiecki stwierdził nabycie 1.1.1999 r. przez miasto Warszawa własności 112 m2 gruntu zajętego pod drogę publiczną. Zgodnie z ustawą z 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.; dalej: PWRefAdmU) nieruchomości będące 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, ale nienależące do nich, stawały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych za odszkodowaniem .

W 2013 r. byli właściciele przejętej działki wystąpili o ustalenie i wypłatę odszkodowania. Prezydent m.st. Warszawy odmówił, gdyż wniosek został złożony po terminie, wyznaczonym w art. 73 § 4 PWRefAdmU, czyli po 31.12.2005 r. Ponieważ po tym czasie roszczenie wygasało Wojewoda nie uwzględnił odwołania. W skardze do WSA oraz w późniejszej skardze kasacyjnej do NSA byli właściciele zarzucili, że błędnie przyjęto, że roszczenie wygasa także wówczas, gdy o przejęciu działki na cele publiczne właściciele dowiedzieli się po 31.12.2005 r., a wcześniej nie zostali poinformowani o wywłaszczeniu.

Ważne
Powołując się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (m.in. wyrok TK z 15.9.2009 r., P 33/07, wyr. z 19.5.2011 r., K 20/09) sąd uznały, że upływ terminu na złożenie wniosku o odszkodowanie nie jest uzależniony od tego, czy uprawniony do dochodzenia odszkodowania o tym wiedział, a jeżeli nie, to z jakich powodów. Termin określony w PWRefAdmU jest terminem zawitym i nie może być przywrócony. Roszczenie o odszkodowanie zgłoszone po terminie określonym we wspomnianym przepisie wygasa niezależnie od tego, z jakich powodów ów termin nie został dochowany. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności