Wniosek o informację publiczną złożony przez Internet nie musi mieć podpisu elektronicznego

Jeden z mieszkańców zwrócił się do wójta gminy Gietrzwałd w trybie dostępu do informacji publicznej o przesłanie mu pocztą lub drogą mailową dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Gietrzwałd, stanowiącą załącznik do zarządzenia wójta z 14.8.2015 r.

Wnioskodawca otrzymał drogą elektroniczną odpowiedź (e-mail), że żądana dokumentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego, a ponadto zawiera informacje o wykorzystywanych systemach informatycznych, loginach ich użytkowników oraz o zasadach organizacyjnych i postępowaniu w razie naruszeń bezpieczeństwa.

Mieszkaniec wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosek o zobowiązanie wójta do udzielenia stosownej informacji i wymierzenie mu grzywny. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.; dalej: DostInfPubU) informacja publiczna powinna zostać co do zasady udostępniona niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku) albo organ władzy publicznej powinien wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art. 16 ust. 1 DostInfPubU).

Wójt stanął na stanowisku, że postąpił właściwie, gdyż podanie wniesione w formie elektronicznej powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W konsekwencji, jak twierdził wójt, brak tego podpisu spowodował, że pisma wnioskodawcy nie potraktowano jako żądania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto, według wójta, żądana dokumentacja nie jest informacją publiczną, ale dokumentem wewnętrznym objętym tajemnicą służbową, a zgodnie z art. 5 ust. 1 DostInfPubU prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

W ocenie WSA dane, o które wnioskował mieszkaniec, miały charakter informacji publicznej (dotyczyły podmiotu realizującego zadania publiczne i miały charakter oficjalny). Nawet jeśli żądany dokument służył głównie do użytku wewnętrznego, to dotyczył materii publicznej.

Ponadto, jak wskazał WSA, nieprawidłowe było stanowisko, że podanie wniesione w formie listu elektronicznego powinno być uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym - określonym w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Sąd stwierdził, że: „udostępnianie informacji publicznej na wniosek stanowi procedurę dalece odformalizowaną, a ustawa o dostępie do informacji publicznej w żadnym razie nie przewiduje obowiązku szczególnego uwierzytelniania wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego w formie elektronicznej”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności