W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 582 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.3.2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 16.5.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.; dalej: FundRozwAutobU), wojewoda zamieszcza w BIP na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego informację o kwocie środków tego funduszu przyznanych dla województwa i wskazuje termin na złożenie wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą.

Rozpatrując wniosek wojewoda bierze pod uwagę kryteria wymienione w art. 25 ust. 1 FundRozwAutobU.

Kryterium:

Działania wojewody:

  • powierzchnia obszaru właściwości organizatora;
  • liczba mieszkańców obszaru właściwości organizatora

wojewoda:

  • oblicza gęstość zaludnienia obszaru właściwości organizatora jako iloraz liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze właściwości danego organizatora i powierzchni obszaru właściwości organizatora (dane te wojewoda ustala, biorąc pod uwagę dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS za ostatni rok, dla którego są one dostępne);
  • dokonuje uszeregowania wniosków złożonych przez organizatorów według gęstości zaludnienia obszaru właściwości organizatora;
  • przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt.

(najwyższą wartość punktową przyznaje się wnioskowi organizatora o najmniejszej gęstości zaludnienia na jego obszarze; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową)

liczba linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie FundRozwAutobU

oblicza się łączną liczbę tych linii komunikacyjnych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według ich łącznej liczby; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej liczbie linii komunikacyjnych; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt. do 500 pkt.

długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie FundRozwAutobU

oblicza się łączną długość tych linii komunikacyjnych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według ich łącznej długości; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej łącznej długości tych linii komunikacyjnych; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt. do 500 pkt.

liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie FundRozwAutobU

oblicza się liczbę tych zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według liczby tych zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej liczbie zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt. do 500 pkt.

realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie FundRozwAutobU

ocenia się sposób realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb tych osób, w tym liczbę przystanków komunikacyjnych i dworców zapewniających nieutrudniony do nich dostęp w stosunku do ogólnej liczby przystanków i dworców na liniach komunikacyjnych, które zostaną uwzględnione w rozkładzie jazdy linii komunikacyjnych; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt. do 500 pkt. proporcjonalnie do udziału dostosowanych przystanków komunikacyjnych i dworców

wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek – średnia arytmetyczna dochodu jednostek wchodzących w skład związku

wskaźnik ten przypisuje się na podstawie danych dostępnych na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt. do 500 pkt.

zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 508 ze zm.)

(od 1.4.2021 r.)

oblicza się liczbę przystanków komunikacyjnych i dworców na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zlokalizowanych w odległości, ustalonej na podstawie najkrótszej możliwej trasy, nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według ich łącznej liczby; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej liczbie przystanków komunikacyjnych i dworców; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt. do 500 pkt.

Wojewoda:

  • dla danego wniosku mnoży wartości punktowe uzyskane dla każdego z wymienionych kryteriów przez wskaźniki od 0,05 do 0,25, a następnie sumuje otrzymane wyniki;
  • dokonuje uszeregowania wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą w ramach każdej grupy organizatorów w kolejności od wniosku o najwyższej do najniższej wartości punktowej.
Ważne

Wojewoda obejmuje dopłatą wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą w ramach poszczególnych grup organizatorów w kolejności ich uszeregowania do wyczerpania dostępnych środków finansowych przewidzianych na województwo. Ostatnim z wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą, który zostanie nią objęty, jest wniosek, na którego realizację w całości wystarczy środków finansowych zaplanowanych na dane województwo.