Wniosek Komisji Europejskiej do TSUE przeciw Polsce za nieprzestrzeganie przepisów unijnych w zakresie zamówień publicznych

Zwraca się uwagę, że przepisy PrZamPubl wyłączają dwie kategorie zamówień z zakresu stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, a mianowicie zamówienia na :

1) produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy, karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania takimi dokumentami;

2) świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

Wprawdzie unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przeprowadzenia procedur konkurencyjnych, to jednak, zdaniem Komisji Europejskiej, nie mają one zastosowania do szerokich kategorii zamówień wyłączonych na mocy prawa polskiego. W szczególności Komisja uważa, że polskie wyłączenie dotyczące produkcji i dystrybucji dokumentów urzędowych oraz bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji narusza prawo UE.

Warto podkreślić, że w pierwszej kolejności Komisja wystosowała 25.1.2019 r. do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedzi władz polskich Komisja podjęła jednak dalsze działania i 28.11.2019 r. przesłała uzasadnioną opinię. Niestety, zdaniem Komisji, niezgodności, o których mowa powyżej, wciąż się utrzymują i związku z tym podjęła ona decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do TSUE. Jak wskazuje Komisja, w obecnej sprawie działa ona na rzecz ochrony uczciwej konkurencji, optymalnego wykorzystywania pieniędzy podatników oraz zapewnienia potencjalnie zainteresowanym wykonawcom dostępu do dwóch kategorii zamówień, które w Polsce nie są udzielane w drodze procedur konkurencyjnych wymaganych przez prawodawstwo UE.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności