Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny (wyr. NSA z 3.3.2020 r., I OSK 3747/18, Legalis).

W sprawie rozpatrywanej przed sądy administracyjne przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej były dwa żądania:

  • udostępnienie wykazu numerów działek, co do których gmina wystąpiła z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości na wskazanym terenie;
  • udostępnienie kserokopii wniosków o zasiedzenie powyższych nieruchomości wraz z ich załącznikami. 

W takiej sytuacji NSA stwierdził, że w odniesieniu do pierwszego żądania mamy do czynienia z informacją publiczną w rozumieniu ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.; dalej: DostInfPublU). Oznacza to, że udostępnianie tej informacji powinno odbyć się w reżimie DostInfPublU, czyli także udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W konsekwencji, wnioskodawca będzie mógł zareagować na ewentualną bezczynność organu obowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, na co zwrócił uwagę NSA.

Natomiast w przypadku drugiego żądania, NSA uznał, że wnioski gminy o zasiedzenie nie stanowią informacji publicznej. Jak podkreślił NSA, jeżeli wniosek o zasiedzenie stał się częścią akt sądowych postępowania cywilnego w indywidualnej sprawie, to dostęp do takiego dokumentu odbywa się w trybie przepisów regulujących dostęp do akt sądowych, a nie w trybie DostInfPublU. Zgodnie z art. 9 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.; dalej: KPC), rozpoznawanie spraw, co do zasady, odbywa się jawnie. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism.

Akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy, a także otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy (art. 525 KPC).

A zatem, zgodnie z art. 525 KPC, który dotyczy postępowania nieprocesowego, akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzenie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt. Przepis ten stanowi dopełnienie zasad zawartych w art. 9 KPC, proklamującym jawność postępowania sądowego oraz zasadę swobodnego dostępu stron i uczestników postępowania do akt rozpoznawanej sprawy. Zasada ta obejmuje zarówno czas trwania postępowania, jak i czas po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie.

Ważne

Zdaniem NSA, z faktu, że wnioskodawca wystąpił o dostęp do treści i postaci wniosku o zasiedzenie nie do sądu, a do gminy, w sytuacji, gdy żądany dokument stał się już częścią akt sprawy cywilnej – nie może wynikać, że zmianie ulegną reguły dostępu do dokumentów znajdujących się w tych aktach.