Wniesienie skargi na przewlekłość organu bez uprzedniego ponaglenia

Tak stwierdził WSA w Gliwicach (post. z 10.6.2020 r., II SAB/Gl 26/20, Legalis).

Strona wniosła skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewodę w przedmiocie lokalizacji innej inwestycji celu publicznego. Z akt administracyjnych sprawy nie wynikało, aby przed wniesieniem skargi strona złożyła do organu wyższego stopnia ponaglenie, co potwierdził organ w odpowiedzi na skargę wnosząc o jej odrzucenie. Także strona, w odpowiedzi na wezwanie, poinformowała, że przed złożeniem skargi nie wniosła ponaglenia.

WSA odrzucił skargę.

Przede wszystkim, z art. 52 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdminU), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumieć należy sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak na przykład zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 PostAdminU).

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, czyli przewlekle.

Ponaglenie, które powinno zawierać uzasadnienie, wnosi się do organu:

  • wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  • prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ właściwy rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania (art. 37 § 4 i 5 KPA).

W związku z tym, skarga wniesiona bez uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia w, jeżeli takie przewidywała ustawa, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 PostAdminU. W tym przypadku wnoszący skargę przed jej wniesieniem nie złożyły ponaglenia do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 KPA, a zatem nie wyczerpały przysługujących im środków zaskarżenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności