Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 16.3.2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.24.2018.2.WN).

Organ interpretacyjny podkreślił, że czynność wniesienia aportu (w tym przypadku wniesienie przez gminę do komunalnej spółki z o.o. aportu w postaci sieci wodociągowej) co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU). W omawianej sprawie transakcji tej dokonała gmina będąca podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 VATU.

Trzeba jednak pamiętać o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od VAT, którym objęto m.in. (art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;

2) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 14 VATU pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

1) wybudowaniu lub

2) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W omawianej sprawie pierwsze zasiedlenia miało miejsce 30.11.2011 r., a aport ma być dokonany w 2018 r., czyli minęły wspomniane wyżej 2 lata, w związku z czym w tym przypadku można skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU.