Wniesienie odwołania: nie można się tłumaczyć urlopem

Sprawa dotyczyła postępowania przed Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej, który zdecydował o uchyleniu decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego. Do strony postępowania wysłano przesyłkę, która nie została odebrana. Termin na wniesienie odwołania minął 20.6.2017 r., a zostało ono złożone niemal dwa miesiące później – pismem datowanym na 14.8.2017 r. (do organu wpłynęło jeszcze dwa dni później). Jednocześnie strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu argumentując, że o wydaniu decyzji dowiedziała się dopiero 10.8.2017 r. – wcześniej nie było jej w miejscu zamieszkania.

W sprawie najpierw wypowiedziało się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które uznało jednak, że strona nie uprawdopodobniła wystąpienia przeszkody nie do przezwyciężenia w dochowaniu terminu. Kolegium podkreśliło, że strona wiedziała o toczącym się postępowaniu, więc powinna była tak wszystko zorganizować, by zabezpieczyć odbiór korespondencji i przekazanie jej informacji w razie dłuższej nieobecności.

W sprawie wypowiedział się najpierw WSA w Gliwicach, który nie wykluczył, że przebywanie na urlopie poza miejscem zamieszkania może być okolicznością uzasadniającą przywrócenie terminu. Podkreślił jednak, że zależy to od okoliczności konkretnego przypadku. Strona musi uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu terminu, a w tej sprawie nie podała organowi przyczyny nieobecności pod wskazanym adresem do doręczeń. W momencie orzekania organ administracji nie miał potrzebnej informacji, więc strona nie uprawdopodobniła, że niezachowanie terminu było niezawinione.

WSA podkreślił, że strona powinna się liczyć z możliwością otrzymania pisma, zadbać o swoje interesy i ustanowić pełnomocnika lub wskazać inny adres dla doręczeń. Nie zrobiła nic, więc zdaniem sądu, nie zachowała należytej staranności.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wskazał, że dla przywrócenia terminu trzeba spełnić łącznie z art. 58 § 1 i 2 KPA. Część z nich strona zrobiła: złożyła stosowne podanie oraz dopełniła brakującej czynności. Jednocześnie musiała wykazać brak winy, a jak podkreślił NSA, do tego trzeba było wykazać się należytą starannością i dopełnienie czynności w terminie było od strony niezależne. Urlop nie spełnia tego kryterium, bo był zależny od woli strony i nie był przeszkodą obiektywną. Brak ustanowienia pełnomocnika i wskazania innego adresu do doręczeń świadczy o niedbalstwie. O braku winy strony nie może też świadczyć osobiste stawienie się strony w siedzibie organu przed wyjazdem i brak udzielenia jej informacji o planowanym terminie wydania decyzji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności