Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 12.3.2018 r., 0112-KDIL1-3.4012.50.2018.1.AP).

Sprawa dotyczyła przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę komunalną (spółkę z o.o.). Gmina w związku z tym przekształceniem wniesie aportem do tej spółki mienie wykorzystywane przez zakład budżetowy, na które składają się:

1) nieruchomości: budynek administracyjny, budynek portierni, budynek warsztatów remontowych z kotłownią, budynek warsztatu samochodowego, budynek magazynu głównego, budynek magazynu materiałów masowych, budynek garaży samochodowych, budynek świetlicy, budynki magazynów przy kotłowni, wiata magazynowa;

2) sieć wodociągowa;

3) prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Jeśli chodzi o opodatkowanie VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU), podlega mu m.in. odpłatna dostawa towarów.

Jednak przepisów o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1 VATU).

Aby ustalić zakres pojęcia „przedsiębiorstwo” trzeba odwołać się do art. 55 1 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), z którego wynika, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 2 pkt 27e VAT).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Dyrektor KIS uznał, że w tym przypadku składniki mienia będące przedmiotem przekazania aportem do spółki z o.o. stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a czynność ich zbycia (aportu) przez gminę jest wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 VATU.