Właściwość organu przy zmianie zezwolenia na zbieranie odpadów

Właściwość organu jest oceniana w kontekście miejsca zbierania odpadów. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o ilości zbieranych (magazynowanych) odpadów, organem właściwym do zmiany udzielonego zezwolenia jest starosta.

Opis sytuacji

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów złożył 5.3.2020 r. wniosek o dostosowanie posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów do istniejących przepisów, tj. na podstawie art. 14 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz. 1592 ze zm.). W swoim wniosku wskazał, że łącznie będzie zbierał w ciągu roku 2 999 Mg. Na podstawie zbiorczych zestawień danych o odpadach, jakie przedkładane są do Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w latach poprzednich przedsiębiorca ten zbierał więcej niż 3 000 Mg/rok. Oprócz działalności polegającej na zbieraniu odpadów na terenie tutejszego powiatu przedsiębiorca ten zbiera odpady również na terenie powiatu sąsiedniego, natomiast w zbiorczym zestawieniu danych podał łączną ilość zbieranych odpadów zarówno na terenie tutejszego powiatu, jak i na terenie sąsiedniego powiatu (tutejszy powiat jak i sąsiedni leżą na terenie tego samego województwa i ten sam marszałek jest właściwy do przyjmowania zbiorczych zestawień danych o odpadach).

Komentarz

Jak wnioskuję z opisu problemu, wnioskodawca posiada zezwolenia określone dwiema odrębnymi decyzjami, dwóch różnych starostów, udzielające zezwolenia na zbieranie odpadów w dwóch różnych miejscach. Wnioskodawca ten we wniosku o zmianę zezwolenia skierowanym do jednego z organów, który wydał jedno z wydanych zezwoleń, określił łączną ilość odpadów przewidzianych do zbierania na poziomie 2 999 Mg. Wskazana ilość ma znaczenie dla ustalenia właściwości rzeczowej organu właściwego do zmiany posiadanego zezwolenia.

Z normy art. 41 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.; dalej: OdpadyU) wynika, że co do zasady organem właściwym w sprawach zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów jest starosta. W konkretnie wymienionych przypadkach, wyliczonych enumeratywnie w ust. 3 pkt 1 art. 41 OdpadyU organem właściwym jest marszałek województwa, a w sytuacji wskazanej w art. 41 ust. 4 OdpadyU, regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Właściwość marszałka województwa do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest uzależniana od maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku. Jeżeli masa ta przekracza 3 000 Mg w okresie roku to właściwość do wydania zezwolenia zostaje przypisana marszałkowi województwa (art. 41 ust 3 pkt 1 lit. d OdpadyU). Zakładając, że podmiot zbierający odpady obejmuje je w posiadanie i magazynuje, to łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku jest równa masie odpadów przewidzianych do zbierania w tym czasie. Wnioskodawca określił tą wielkość na poziomie zachowującym właściwość do wydania (zmiany) zezwolenia staroście.

Wyżej wskazany przepis o właściwości organu należy rozumieć łącznie z art. 41 ust. 2 OdpadyU, zgodnie z którym zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. Dla określonego miejsca zbierania odpadów Wnioskodawca wskazał masę odpadów zbieranych (magazynowanych) w ciągu roku na poziomie niższym niż 3 000 Mg. Nie ma przy tym znaczenia, że łącznie w różnych miejscach zbierania odpadów na terenie tego samego województwa podmiot ten faktycznie zebrał więcej niż 3 000 Mg odpadów. Przy określaniu właściwości organu do wydania (zmiany) zezwolenia decyduje skala działalności (masa zbieranych/magazynowanych odpadów w okresie roku) w miejscu zbierania odpadów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności