W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 510 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9.3.2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wspomniana wyżej właściwość miejscową dyrektorów określono w załączniku do rozporządzenia. W sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujących swoim zakresem obszar dwóch lub więcej gmin właściwym miejscowo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest dyrektor właściwy dla gminy o największej liczbie odbiorców usług .