Właściciel pojazdu jako wytwórca odpadowego oleju silnikowego

Właściciel pojazdu może być wytwórcą oleju odpadowego, także w przypadku gdy faktycznej wymiany oleju dokonano w warsztacie samochodowym. W takiej sytuacji właściciel pojazdu powinien przekazać (nie "zutylizować") posiadany olej odpadowy podmiotowi uprawnionemu do zbierania lub przetwarzania tego rodzaju odpadów.

Z ustawowego domniemania zawartego w definicji wytwórcy odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 zdanie drugie ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU]) wynika, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Przy wymianie zużytego oleju w warsztacie samochodowym, z domniemania ustawowego wytwórcą powstałego odpadu będzie podmiot świadczący tą usługę. Strony umowy mogą się jednak umówić inaczej i przenieść status wytwórcy odpadu na podmiot zlecający usługę (właściciela pojazdu).

Przy wymianie oleju powstają odpady należące do kategorii olejów odpadowych, którymi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 OdpadyU są wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

Właściciel pojazdu przejmując na siebie status wytwórcy oleju odpadowego jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami (art. 27 ust. 1 OdpadyU). Może on zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania wytworzonym odpadem, wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 27 ust. 1 pkt 1 OdpadyU). Jeżeli wytwórca odpadów przekazuje odpady następnemu uprawnionemu posiadaczowi to odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów (art. 27 ust. 3 OdpadyU).

Szczegółowe zasady postępowania z olejami odpadowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5.10. 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694).

W myśl art. 93 OdpadyU zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności