Właściciel pojazdu może być wytwórcą oleju odpadowego, także w przypadku gdy faktycznej wymiany oleju dokonano w warsztacie samochodowym. W takiej sytuacji właściciel pojazdu powinien przekazać (nie „zutylizować”) posiadany olej odpadowy podmiotowi uprawnionemu do zbierania lub przetwarzania tego rodzaju odpadów.

Z ustawowego domniemania zawartego w definicji wytwórcy odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 zdanie drugie ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU]) wynika, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Przy wymianie zużytego oleju w warsztacie samochodowym, z domniemania ustawowego wytwórcą powstałego odpadu będzie podmiot świadczący tą usługę. Strony umowy mogą się jednak umówić inaczej i przenieść status wytwórcy odpadu na podmiot zlecający usługę (właściciela pojazdu).

Przy wymianie oleju powstają odpady należące do kategorii olejów odpadowych, którymi zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 OdpadyU są wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

Właściciel pojazdu przejmując na siebie status wytwórcy oleju odpadowego jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami (art. 27 ust. 1 OdpadyU). Może on zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania wytworzonym odpadem, wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 27 ust. 1 pkt 1 OdpadyU). Jeżeli wytwórca odpadów przekazuje odpady następnemu uprawnionemu posiadaczowi to odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów (art. 27 ust. 3 OdpadyU).

Szczegółowe zasady postępowania z olejami odpadowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5.10. 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694).

W myśl art. 93 OdpadyU zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.