Wkrótce w życie wchodzi nowe prawo o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania!

Ustawa ustanawia system krajowy mający na celu zapewnienie kontroli użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z innych państw. Ustawa wskazuj również zadania i właściwość organów administracji publicznej w zakresie wykonywania przepisów UE w tym zakresie, zasady i tryb przeprowadzania kontroli dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane ustanowić sankcje za naruszenia przez użytkowników takich obowiązków jak:

1) gromadzenie,

2) przechowywanie,

3) okazywanie organom kontrolnym,

4) przekazywanie kolejnemu użytkownikowi stosownej dokumentacji oraz

5) składanie oświadczeń o dołożeniu należytej staranności dla zapewnienia, że zasoby genetyczne oraz związana z nimi tradycyjna wiedza, zostały pozyskane zgodnie z prawem kraju dawcy zasobów, a także poddawane są wymogom kontroli oraz zastosować wszystkie konieczne środki, by zapewnić ich wykonanie.

Ustawa wprowadza proporcjonalne i odstraszające sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych stosowanych w przypadku naruszenia przepisów . Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku, gdy wykazane zostanie, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec. Organem właściwym do wymierzania kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej, jest właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Ważne

Zasoby genetyczne oznaczają cały materiał genetyczny mający faktyczną lub potencjalną wartość, pochodzący ze:

a) środowiska naturalnego,

b) utworzonych przez człowieka ogrodów botanicznych,

c) ogrodów zoologicznych,

d) banków genów,

e) mikrobiologicznych kolekcji kultur.

Kolekcje to zgromadzony i przechowywany zestaw próbek i związanych z nimi informacji. Są one głównymi, wyspecjalizowanymi dostawcami wykorzystywanych w UE zasobów genetycznych. Kolekcje tworzone są w celu dostarczania naukowcom lub hodowcom materiału do badań lub prac naukowych, a ponadto stanowią rezerwę materiału genetycznego w razie jego utraty.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności