Klasyfikacja budżetowa, jak wiadomo, służy klasyfikowaniu dochodów, wydatków i przychodów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego wg różnych tzw. podziałek klasyfikacji budżetowej, czyli: działów, rozdziałów i paragrafów. Co istotne, wskazany wyżej projekt wprowadza szereg zmian w tych oznaczeniach klasyfikacyjnych, niektóre modyfikując, a w innych przypadkach wprowadzając zupełnie nowe podziałki klasyfikacyjne.

I tak, w zakresie nowych podziałek klasyfikacyjnych, na uwagę szczególną zasługują te powiązane ze środkami dotyczącymi COVID-19.

Projekt zakłada bowiem m.in. utworzenie nowych paragrafów dochodów 218 i 609 wraz z objaśnieniami oraz paragrafu 610 w związku z ustawą z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Jak wyżej podano, proponuje się dodanie nowych paragrafów dochodów:

  • 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • 609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • 610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z dalszej części uzasadnienia projektu wynika zaś, że w paragrafach tych ujmowane będą środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dodanie paragrafów dochodowych zarówno dla dochodów bieżących, jak i majątkowych pozwoli na jednolite ujmowanie dochodów budżetowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego oraz na bieżące monitorowanie i identyfikowanie wpływów z Funduszu w budżetach JST. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały 3 miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2021 do wprowadzonych zmian.

Wskazane zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej z pewnością są pożądane przez jednostki samorządu terytorialnego. Ułatwi to należytą kategoryzację środków, które dotąd bywały problematyczne właśnie pod katem doboru paragrafów dochodowych.

Niezależnie od powyższego projekt zakłada wiele innych incydentalnych zmian ważnych z punktu widzenia samorządów. Przykładowo proponuje się:

  • utworzenia rozdziału „70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”;
  • przeniesienia rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie” poprzez uchylenie rozdziału „85401 Świetlice szkolne” oraz utworzenie rozdziału „80107 Świetlice szkolne”,
  • dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.

Podsumowując, należy wskazać, że projektowane rozporządzenie zmieniające z pewnością będzie w istotny sposób oddziaływało na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki będą musiały dostosować się do nowych wymogów, co z pewnością zajmie trochę czasu. Dlatego wskazanym jest, aby w miarę możliwości zapoznać się z całokształtem proponowanych zmian, co ułatwi ich adaptację po wejściu ich w życie.