Przepisy nie obejmą każdego

Ustawa będzie miała zastosowanie jedynie do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe co najmniej 100 000 konsumentów oraz do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe co najmniej 25 000 osób, ale osiągających ponad połowę swoich dochodów poprzez sprzedaż tych danych.

Nowe prawo przyznaje konsumentom uprawnienia w zakresie kontroli nad procesem przetwarzania danych osobowych. Mogą oni potwierdzić, czy dany podmiot przetwarza ich dane osobowe oraz uzyskać do nich dostęp za pomocą zautomatyzowanego systemu. Jednocześnie osoby, których dane dotyczą będą mogły uaktualnić swoje dane, jak również żądać ich usunięcia. Podobnie, jak w unijnym systemie prawnym, konsumenci będą również uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, m.in. w celach marketingowych.

Administrator musi poinformować

Nowo uchwalone przepisy zobowiązują administratorów do przekazania podmiotom danych informacji na temat celów przetwarzania danych oraz do ograniczenia gromadzenia danych jedynie do tych niezbędnych dla założonych celów przetwarzania. Jednocześnie, administrator musi wskazać jakim podmiotom trzecim zamierza udostępnić dane osobowe oraz wyjaśnić w jakim celu to robi.

Uchwalona ustawa wprowadza możliwość ukarania administratora, w wysokości do 7500 dolarów (ok. 29 000 złotych) na jedną osobę poszkodowaną. Co ciekawe podmiot, który przetwarza dane może jednak uniknąć kary finansowej, jeżeli usunie uchybienia w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o naruszeniu od władz stanowych. Wszystkie pieniądze zgromadzone w wyniku nałożonych kar mają być przekazywane do funduszu ochrony prywatności konsumentów w celu wsparcia egzekwowania prawa.

Źródło:
https://www.grcworldforums.com/data-protection-and-privacy/virginia-becomes-second-us-state-to-enact-comprehensive-data-privacy-law/992.article