Nowa funkcjonalność, która jest częścią systemu [email protected] umożliwi analizę wpływu prognozowanych przedsięwzięć na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Może to ułatwić sporządzenie szczegółowej perspektywy finansowej szczególnie w mniejszych jednostkach. Dzięki temu JST będą mogły lepiej skalkulować skutki inwestycji, do której trzeba nie tylko pozyskać dofinansowanie, ale również wziąć nowy kredyt, który później trzeba spłacić. Źle wyliczone skutki mogą spowodować, że po kilku latach pojawią się problemy.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że w prace nad przygotowaniem tego narzędzia analitycznego byli zaangażowani nie tylko pracownicy resortu. Narzędzie nie powstałoby bez współpracy Związku Miast Polskich, jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Nowy moduł przeznaczony jest przede wszystkim do użytku wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Jakie funkcjonalności oferuje użytkownikom? Moduł będzie umożliwiać analizę wpływu prognozowanych przedsięwzięć na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego. Rzetelne i zgodne z rzeczywistością prognozowanie skutków inwestycji jest bardzo istotne zwłaszcza ze względu na zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, w tym majątkowych, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jak zapewnia MF, nowa funkcjonalność, dostępna dla JST, ma pomagać w opracowywaniu Wieloletnich Prognoz Finansowych, np. w zakresie:

  • zbilansowania wydatków na nowe przedsięwzięcia ze źródłami ich finansowania,
  • prognozowania spłat ewentualnego zadłużenia (kredyt, pożyczka, emisja obligacji) zaciąganego na sfinansowanie przedsięwzięcia,
  • prognozowania skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, obejmujących w szczególności:
  • zmiany wydatków wynikających np. z dodatkowych kosztów utrzymania obiektu, remontów, itp.,
  • zmiany dochodów budżetowych – o ile nowe przedsięwzięcie będzie miało wpływ na tę część budżetu np. z tytułu podatków albo dochodów z usług.

Powinno mieć to, zdaniem MF, korzystny wpływ na zrównoważenie budżetu, a taki obowiązek wynika z art. 242 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

Ministerstwo zapewnia również, że możliwość korzystania z udostępnionego w nowym module zestawu informacji, wykresów i wskaźników ekonomiczno-statystycznych ułatwi przeanalizowanie wpływu planowanych przedsięwzięć na sytuację finansową jednostki w perspektywie wieloletniej.