Wieloletnia prognoza finansowa – nowy wzór, uwzględniający czasy epidemii

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiana wzoru ma dostosować go do rozwiązań zawartych w KoronawirusU. Tamta regulacja wprowadziła zmiany poluzowujące reguły fiskalne, obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego – to był fragment pomocy udzielanej samorządom, które dotknął kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

Mechanizmy pomocy polegały m.in. na: wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia JST zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte z powodu epidemii COVID-19, czy możliwości przekroczenia przez JST w 2020 r. relacji zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Dlatego, zgodnie z projektem, wzór WPF został uzupełniony o wiersze, które umożliwią wpisanie ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań:

  • spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań,
  • wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do art. 15zob ust. 2 pkt 2 KoronawirusU przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

Włączenie tych informacji do WPF pozwoli, zdaniem projektodawców, JST na wykazanie w wieloletnich prognozach finansowych kwot podlegających ustawowym wyłączeniom z indywidualnego limitu spłaty zobowiązań oraz umożliwi regionalnym izbom obrachunkowym weryfikację, czy kwoty wykazywane w prognozach finansowych są zgodne z FinPubU.

Aplikacja do sporządzania i przekazywania WPF zostanie zaktualizowana i będzie dostępna od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności