W ocenie regionalnej izby obrachunkowej został naruszony art. 226 ust. 1 FinPubU. Z podanej regulacji prawnej wynika, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Wskutek braku wykazania ww. kwot doszło do naruszenia podstawowej cechy wieloletniej prognozy finansowej, czyli jej realistyczności.

Na kanwie ww. regulacji w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że jest wymagane, aby prognoza finansowa była realistyczna, co oznacza, że powinna opierać się na przesłankach umożliwiających realną ocenę kształtowania się sytuacji finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego w okresie, którego ma dotyczyć wieloletnia prognoza finansowa. Ustawa nie wymienia takich przesłanek, a więc ocena przyszłej sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego należy całkowicie do jej organu stanowiącego. Chociaż przesłanka realizmu wieloletniej prognozy finansowej z art. 226 FinPubU adresowana jest do jednostki samorządu terytorialnego, to możliwe jest wykazanie przez organ nadzoru naruszenia tego przepisu, ale w powiązaniu z naruszeniem innego przepisu prawnego (por. wyrok WSA w Gliwicach z 10.3.2020 r., I SA/Gl 1717/19).

W powyższym kontekście brak realistyczności wieloletniej prognozy finansowej wynikać może z faktu, iż nie wykazano w niej np. danych dotyczących poręczeń, czy gwarancji. Warto przy tym pamiętać o art. 94 ww. ustawy, z którego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. Nadto, poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Podsumowując, ustalenia kontrolne regionalnej izby obrachunkowej są prawnie uzasadnione. Wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać dane m.in. dotyczące wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Zaniechanie w tym zakresie powoduje, że wskazana prognoza nie posiada podstawowej przesłanki ustawowej, czyli – realistyczności.

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl/