W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1125 opublikowano Uchwałę Rady Ministrów nr 167 z 16.11.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (określony w załączniku do uchwały). Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, a ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 200 000 tys. zł. Środki z budżetu państwa na ten cel w poszczególnych latach 2021–2025 wyniosą po 40 000 tys. zł na każdy rok.