Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie może zawierać zapisów dotyczących podmiotów, które będą zarządzać zasobem mieszkaniowym

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje OchrLokU. I tak, w art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy postanowiono, że rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zgodnie zaś z ust. 2, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, (…).

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 3.3.2022 r. (NP.4131.1.222.2022; http://dzienniki.slask.eu).

W przytoczonym rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionowano zapis o treści: 3. Ze strony Burmistrza sprawami gospodarki mieszkaniowej zajmuje się Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Burmistrza. 4. W latach (……) przewiduje się rozwiązać umowę o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy z firmą zewnętrzną, a pełny zakres spraw związanych z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Gminy, prowadzić będzie pracownik Urzędu Miejskiego w (….)

Na kanwie ww. zapisu, organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

1) ww. zapisy zostały podjęte z naruszeniem art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU. Z tej regulacji wynika zaś, że do zadań wójta należy w szczególności określanie sposobu wykonywania uchwał;

2) podkreślono, że uchwała rady gminy może zawierać wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego, ale nie może przesądzać, w jaki sposób i w jakich formach organ wykonawczy ma te działania podejmować;

3) pomiędzy stronami umowy powstaje stosunek cywilnoprawny, natomiast zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W konsekwencji rada gminy nie może wyłączać podstawowej zasady w obrocie cywilnoprawnym ‒ zasady swobody umów.

Podsumowując, stanowisko wojewody jest uzasadnione. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie może zawierać żadnych zapisów dotyczących wyboru podmiotu, który będzie zajmował się zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności