Więcej wykroczeń drogowych, za które grozi grzywna

Kierowcy autobusów szkolnych będą musieli mieć włączone światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić grzywna.

Zmiany, które weszły w życie 11 kwietnia (Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, Dz.U. z 2015 r., poz. 506) dołożyły kilka rodzajów zachowań dotyczących naruszenia przepisów o ruchu drogowym (np. z zakresu ruchu pieszych, ruchu pojazdów itp.) będących jednocześnie wykroczeniami na podstawie kodeksu wykroczeń.

Na mocy wspomnianej nowelizacji wprowadzono karalność niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku. Czyn ten zgodnie z nowelą karany jest grzywną w wysokości do 100 zł.

Od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów penalizowane jest także kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia. Za popełnienie tego wykroczenia można dostać mandat w wysokości 200 zł.

Wprowadzono również karalność posługiwania się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną (dla przypomnienia kartę parkingową wydaje się osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych).

Dodano także obowiązek odpowiedniego oświetlenia przez kierowcę autobusu szkolnego pojazdu podczas wsiadania i wysiadania dzieci (konieczność włączania świateł awaryjnych) oraz zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób. Niedopełnienie wspomnianych powinności również podlega ukaraniu grzywną.

Wspomniane regulacje należy uznać za trafne. Ich wprowadzenie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Koncentracja uwagi na działaniach prewencyjnych mających zapobiegać występowaniu wypadków drogowych przy jednoczesnym wprowadzeniu sankcji za nie przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pewnością świadczy o racjonalności ustawodawcy.