Więcej praw dla pracowników upadłych przedsiębiorstw

Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stanowią, że niewypłacalność przedsiębiorstwa polskiego, a także firmy zagranicznej, która ma w Polsce oddział lub przedstawicielstwo ma miejsce, gdy sąd upadłościowy wyda postanowienie między innymi o:

  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawierają lukę prawną. Nie regulują bowiem skutków ogłoszenia przez sąd zagraniczny upadłości przez firmę zagraniczną, która posiada w naszym kraju oddział lub przedstawicielstwo i wobec której następnie sąd polski rozpocznie tzw. wtórne postępowanie upadłościowe. W efekcie pracownicy takiej firmy nie mogą domagać się wypłaty zaległych wynagrodzeń, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i innych świadczeń, które zapewnia ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych. Wszelkie bowiem roszczenia pracowników, które obejmują okres po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny, nie korzystają z ochrony gwarantowanej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. A warto dodać, że od ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny do wydania wtórnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd polski mija najczęściej wiele miesięcy. W tym czasie pracownicy są pozbawieni należnych świadczeń.

Sejm pracuje nad usunięciem problemu

W Sejmie trwają prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ma on na celu wprowadzenie do tej ustawy nowej przesłanki niewypłacalności pracodawcy, jaką będzie wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego. Dzięki temu pracownicy takich przedsiębiorstw będą podlegali ochronie i będą mogli domagać się wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Źródło:www.sejm.gov.pl (druk nr 2152)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności