Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stanowią, że niewypłacalność przedsiębiorstwa polskiego, a także firmy zagranicznej, która ma w Polsce oddział lub przedstawicielstwo ma miejsce, gdy sąd upadłościowy wyda postanowienie między innymi o:

  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawierają lukę prawną. Nie regulują bowiem skutków ogłoszenia przez sąd zagraniczny upadłości przez firmę zagraniczną, która posiada w naszym kraju oddział lub przedstawicielstwo i wobec której następnie sąd polski rozpocznie tzw. wtórne postępowanie upadłościowe. W efekcie pracownicy takiej firmy nie mogą domagać się wypłaty zaległych wynagrodzeń, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i innych świadczeń, które zapewnia ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych. Wszelkie bowiem roszczenia pracowników, które obejmują okres po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny, nie korzystają z ochrony gwarantowanej przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. A warto dodać, że od ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny do wydania wtórnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd polski mija najczęściej wiele miesięcy. W tym czasie pracownicy są pozbawieni należnych świadczeń.

Sejm pracuje nad usunięciem problemu

W Sejmie trwają prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ma on na celu wprowadzenie do tej ustawy nowej przesłanki niewypłacalności pracodawcy, jaką będzie wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego. Dzięki temu pracownicy takich przedsiębiorstw będą podlegali ochronie i będą mogli domagać się wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Źródło:www.sejm.gov.pl (druk nr 2152)