Deklaracje i podania mogą być opatrzone: (1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym albo (2) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Do § 5 ww. rozporządzenia dodano deklaracje przesyłane przez płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną, są to:

  1. deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
  2. deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
  3. informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
  4. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
  5. informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
  6. informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R);
  7. roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40);
  8. deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P).

Deklaracje te, z wyjątkiem deklaracji AKC-P, dotyczą przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) począwszy od 1.1.2014 r. Natomiast deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P) może być opatrzona podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30.11.2013 r. Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność ww. deklaracji i podań jest oparty na zestawie cech informacyjnych podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie.