Więcej czasu dla spóźnialskich gmin na uchwalenie budżetu

Artykuł 239 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.; dalej: FinPublU) jest pod względem terminów jednoznaczny. Budżet ma zostać uchwalony do 31 grudnia, a ten obowiązek wynika z zasady uprzedniości budżetu.

Jest jednak kilka sytuacji, w których termin ten ulega przedłużeniu z mocy samej ustawy. Przede wszystkim art. 240 ust. 3 FinPublU stanowi, że jeżeli gmina nie uchwali budżetu do 31 stycznia, zrobi to zamiast niej odpowiednia terytorialnie RIO.

W takiej sytuacji jednak, budżet uchwalony zastępczo przez RIO nie obejmuje wszystkich pozycji, a jedynie ogranicza się do:

  • zadań własnych oraz,
  • zadań zleconych.

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) ma czas na podjęcie takiej uchwały do końca lutego (art. 240 ust. 3 FinPublU). Jej podjęcie nie zamyka jednak prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST). Uchwała RIO nie reguluje bowiem, wszystkich niezbędnych składowych budżetu gminy. Nie pozbawia zatem właściwych organów samorządowych uprawnienia do podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.
Upływ terminu prekluzyjnego powoduje, iż z dniem 31 stycznia danego roku budżetowego wygasają jedynie uprawnienia do uregulowania tej części budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez jej organ stanowiący, które ustawowo zastrzeżone są do kompetencji kolegium RIO [„Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” (red. P. Smoleń), C.H. Beck].

Niestety, ustawa nie precyzuje, w jakim terminie taka „uzupełniająca” uchwała JST miałaby zostać podjęta.

Przytoczona sytuacja nie jest jednak jedyną, która pozwala na późniejsze uchwalenie budżetu JST. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła jednak art. 240a, który nakazuje zadłużonej JST przygotowanie planu naprawczego i przedstawienie go do akceptacji właściwej RIO (po uprzednim wezwaniu przez RIO do przygotowania takiego dokumentu).

Właściwa JST ma 45 dni na stworzenie tego dokumentu. Program naprawczy ma trwać trzy lata, a w tym czasie samorząd zostanie poddany swoistej kwarantannie. Jeśli RIO plan naprawczy zaakceptuje, JST będzie mogła uchwalić budżet, nawet jeśli nie spełnia indywidualnych wskaźników zadłużenia.

W okresie realizacji postępowania naprawczego JST:

  1. nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
  2. nie może udzielać pomocy finansowej innym JST;
  3. nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
  4. nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
  5. nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
  6. ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Ustawodawca pracuje już jednak nad zmianami w uchwalonych niedawno przepisach. Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy:
Głównym celem proponowanej zmiany art. 240a jest doprecyzowanie regulacji w zakresie dokonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zmian budżetu ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową. Przepis umożliwi a dokonywanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zmian budżetu ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogłębienia stopnia przekroczenia relacji, określonych w art. 242–244, wynikających z budżetu ustalonego przez izbę obrachunkową.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności