W planie finansowym Funduszu Medycznego są określone środki na trzy zakresy leków. Nie zostały one jednak ujęte w planie finansowym NFZ – precyzował podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o Funduszu Medycznym wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Organizacje pacjentów i przedsiębiorców od kilku tygodni alarmowały, że nie wskazano źródeł 4 mld zł, jakie mają być rocznie przeznaczane na FM. I wyrażały obawę, że uszczuplą one środki na refundację znajdujące się w budżecie NFZ.

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła też sześć poprawek do ustawy refundacyjnej. Doprecyzowana ma zostać wprowadzana w projekcie definicja „technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej” jako technologii lekowej dopuszczonej do obrotu w procedurze centralnej po 1 stycznia 2017 r., spełniającej łącznie następujące warunki: do dnia wydania decyzji o objęciu refundacją nie była finansowana ze środków publicznych i została umieszczona w wykazie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (TLWWK).

– Wobec pierwotnie niejasnej definicji zaproponowano podejście analogiczne do zastosowanego do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLWPI) – tłumaczy Juliusz Krzyżanowski, adwokat z Baker McKenzie.

Usunięto stosowanie „ceny efektywnej” do wydania kolejnej decyzji refundacyjnej po wygaśnięciu wyłączności rynkowej i doprecyzowano, że cena efektywna stosowana będzie do wydawania decyzji dotyczącej kontynuacji refundacji tylko w przypadku TLWWK i TLWPI.

Ograniczono też, krytykowane przez wiele gremiów, rozszerzenie uprawnień Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Zgodnie z poprawką po podjęciu przez Komisję Ekonomiczną uchwały wnioskodawca nie będzie mógł wprawdzie dokonać zmiany wniosku (w tym zmiany ceny zbytu netto lub treści instrumentu dzielenia ryzyka – RSS), jednak w uzasadnionych przypadkach minister zdrowia przeprowadzi z wnioskodawcą dodatkowe negocjacje, gdy uzna to za konieczne ze względu na ochronę zdrowia i życia świadczeniobiorców oraz możliwości płatnicze NFZ.

Przywrócono również standardowe prawo strony postępowania administracyjnego do zawieszenia postępowania i doprecyzowano, że ograniczenie czasu trwania negocjacji do 30 dni, w podziale na maksymalnie trzy tury, dotyczyć ma tylko TLWWK i TLWPI.

Zdaniem mec. Krzyżanowskiego zmiany rozwiewają większość wątpliwości refundacyjnych.

– Teraz czekamy na ich dalsze procedowanie – mówi prawnik.

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu