Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (post. WSA w Krakowie z 26.3.2021 r., I SA/Kr 176/21, Legalis).

W tym przypadku prezydent miasta prowadził postępowanie dotyczące egzekucji należności z tytułu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Pismem stanowiącym upomnienie organ ten wezwał podatnika do zapłaty kwoty zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Upomnienie wystawiono zgodnie z art. 15 PostEgzAdmU. Podatnik zaskarżył upomnienie do WSA w Krakowie.

Sąd administracyjny, rozpoznając skargę, w pierwszej kolejności bada czy zaskarżony akt lub czynność organu administracji publicznej podlega zakresowi jego kontroli. W związku z tym, kontroli takiej podlegają przede wszystkim decyzje, postanowienia oraz inne akty i czynności wymienione w art. 3 § 2 PostAdmU. Poza tym, kontrola sądów administracyjnych obejmuje sprawy wskazane w art. 3 § 2a i 3 PostAdmU.

WSA w Krakowie podkreślił, że sądy administracyjne nie są władne do rozpoznawania innych spraw niż wynikające z powyższych przepisów. Tymczasem w prowadzonym przez prezydenta miasta postępowaniu nie wydano rozstrzygnięcia ani nie podjęto czynności objętych kontroli sądu administracyjnego. Prezydent miasta prowadził postępowanie dotyczące egzekucji administracyjnej należności z tytułu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości skarżącej. Zaskarżone pismo stanowi upomnienie, o którym mowa w art. 15 EgzAdmU i jest elementem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ w stosunku do skarżącej, natomiast ustawodawca nie przewidział możliwości jego zaskarżenia do sądu administracyjnego.