Wezwanie do zapłaty zaległej opłaty śmieciowej a skarga do WSA

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (post. WSA w Krakowie z 26.3.2021 r., I SA/Kr 176/21, Legalis).

W tym przypadku prezydent miasta prowadził postępowanie dotyczące egzekucji należności z tytułu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Pismem stanowiącym upomnienie organ ten wezwał podatnika do zapłaty kwoty zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Upomnienie wystawiono zgodnie z art. 15 PostEgzAdmU. Podatnik zaskarżył upomnienie do WSA w Krakowie.

Sąd administracyjny, rozpoznając skargę, w pierwszej kolejności bada czy zaskarżony akt lub czynność organu administracji publicznej podlega zakresowi jego kontroli. W związku z tym, kontroli takiej podlegają przede wszystkim decyzje, postanowienia oraz inne akty i czynności wymienione w art. 3 § 2 PostAdmU. Poza tym, kontrola sądów administracyjnych obejmuje sprawy wskazane w art. 3 § 2a i 3 PostAdmU.

WSA w Krakowie podkreślił, że sądy administracyjne nie są władne do rozpoznawania innych spraw niż wynikające z powyższych przepisów. Tymczasem w prowadzonym przez prezydenta miasta postępowaniu nie wydano rozstrzygnięcia ani nie podjęto czynności objętych kontroli sądu administracyjnego. Prezydent miasta prowadził postępowanie dotyczące egzekucji administracyjnej należności z tytułu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości skarżącej. Zaskarżone pismo stanowi upomnienie, o którym mowa w art. 15 EgzAdmU i jest elementem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ w stosunku do skarżącej, natomiast ustawodawca nie przewidział możliwości jego zaskarżenia do sądu administracyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności