Wymienione w art. 30 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.; dalej: PrBud) rodzaje działalności wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, zamiast obowiązku uzyskania pozwolenia a budowę. Chodzi m.in. o zgłoszenie budowy/przebudowy:

1) niektórych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną,

2) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

3) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Zgłoszenia takiego należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a organ ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu (w drodze decyzji).

Organ może też nałożyć na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji (art. 30 ust. 5c PrBud) i co się dzieje w takiej sytuacji? Zgodnie z art. 30 ust. 5d PrBud nałożenie obowiązku uzupełnienia dokumentacji powoduje przerwanie 30-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu (art. 30 ust. 5 PrBud).

Problem dotyczył rozumienia sformułowania „przerwania biegu terminu”. Czy w razie uzupełnienia braków termin będzie biegł od nowa, czy też od momentu, w którym został przerwany, np. od 13. dnia terminu?

Ważne
W swojej interpretacji GINB stwierdził jednoznacznie: „Powyższy przepis wskazuje, że nałożenie ww. obowiązku na inwestora przerywa, a nie zawiesza bieg terminu 30 dni, co za tym idzie termin biegnie od nowa od chwili uzupełnienia zgłoszenia”.