Wezwania PFR w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Zadaniem PFR jest dokonanie weryfikacji, czy pracodawcy, którzy mieli obowiązek w 2020 r. utworzyć PPK zrobili to w przewidzianym ustawą terminie, czyli zawarli umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2021 r.

Przypomnieć należy, że do 27 października 2021 r. PPK miały utworzyć dwie kohorty pracodawców. W związku z pandemią koronawirusa ostateczny termin dla drugiej kohorty został zrównany z terminem dla III kohorty, w związku tym dotyczy to dwóch kohort pracodawców:

  • podmioty zatrudniające, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. opłacały składki za co najmniej 50 zatrudnionych, a także
  • podmioty zatrudniające, które według stanu na 31 grudnia 2019 r. opłacały składki za co najmniej 20 osób.

W związku z epidemią koronawirusa terminy dla II kohorty zostały przesunięte na II połowę 2020 r., dlatego weryfikacja obejmuje obecnie większą liczbę podmiotów, a także może potrwać dłużej, ponieważ zgodnie z przekazywanymi przez PFR informacjami PPK nie utworzyło około 10 tysięcy podmiotów.

Obowiązek pracodawcy po otrzymaniu wezwania PFR

Zgodnie z treścią wezwania, pracodawca, do którego PFR wyśle pismo ma obowiązek wykonania jednej z trzech czynności:

  • zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową  (PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) – w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, lub
  • przekazania informacji zwrotnej o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową i przesłanie tej informacji na adres e-mail: kontakt@ppk.pfr.pl; alternatywą względem opisanego w zdaniu poprzednim sposobem przekazania informacji zwrotnej, jest przekazanie tej informacji listownie na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., Departament Obsługi Ewidencji PPK ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, lub
  • przekazania na adres e-mail: kontakt@ppk.pfr.pl oświadczenia o prowadzeniu pracowniczego programu emerytalnego („PPE”) wraz ze wskazaniem procentowej wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE – w przypadku, gdy podmiot zatrudniający prowadzi PPE; należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca może nie prowadzić PPK pod warunkiem prowadzenia PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% przy 25% partycypacji. 

W treści oświadczenia pracodawca powinien wskazać jedną z sytuacji, która miała miejsce w jego przypadku. Może to być informacja między innymi o zawarciu umowy o zarządzanie PPK, informacja o prowadzeniu PPE, informacja o byciu jednostką sektora finansów publicznych lub fakt bycia mikroprzedsiębiorcą. A także czy pracodawca jest oddziałem posiadającym status odrębnego pracodawcy i podpisał umowę o zarządzanie PPK pod innym NIP niż swój własny (np. NIP centrali), lub czy w skład pracodawcy wchodzą dwa, lub więcej oddziały będące odrębnymi pracodawcami, przy czym żaden z tych oddziałów nie zatrudnia więcej niż 20 osób zatrudnionych

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez podmiot zatrudniający i przekazane do PFR.

Ważne

Warto podkreślić, że pracodawcy, którzy nie zawarli do 27 października 2020 r. umowy o zarządzanie PPK mogą również otrzymać karę grzywny w wysokości do 1,5% budżetu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy, kara dotyczy tych pracodawców, którzy mieli obowiązek utworzenia PPK.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności