Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w PodLokU. Uchwalona ustawa przewiduje, że zwolnieniu będą podlegały grunty kolejowe, w szczególności zajęte na prowadzenie działalności podmiotów, takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości będą wyłączone grunty lub ich części zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej. W założeniu nowa ustawa ma eliminować luki prawne dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów kolejowych w szczególności w przypadkach, kiedy grunty wykorzystywane są do prowadzenia działalności nie związanej z kolejnictwem.

Szczegółowe zmiany przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zmiany

Przepis po zmianach

Nowe brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 PodLokU

Artykuł otrzymał brzmienie:

„Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) lub obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 tej ustawy, w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do tej ustawy, jeżeli:

a) ta infrastruktura kolejowa lub ten obiekt infrastruktury usługowej są:

– udostępniane przewoźnikom kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym zgodnie z przepisami rozdziałów 6-6b tej ustawy lub

– wykorzystywane do przewozu osób, lub

b) ta infrastruktura kolejowa:

– tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm lub

– stanowi infrastrukturę nieczynną w rozumieniu art. 4 pkt 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym”.

Dodanie w art. 7 ust. 1 PodLokU pkt 1b 

Pkt 1 b otrzymał brzmienie:

„grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym albo operatora stacji pasażerskiej w rozumieniu art. 4 pkt 54 tej ustawy usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych”.

Dodanie w art. 7 ust. 1 PodLokU pkt 1c

Pkt 1 c w brzmieniu: „grunty inne niż określone w pkt 1–1b, stanowiące obszar kolejowy w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym, oraz położone na nich budynki i budowle – z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności innej niż wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, lub świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do tej ustawy”.

Nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 3 

Zmiana z dotychczasowego brzmienia: „budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego” na brzmienie: „grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”.

Przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej będą miały zastosowanie od 1.1.2023 r.