Weszły w życie zmiany w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W trzecim etapie nowelizacji przepisów na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21.7.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421) doszło do następujących zmian:

1) w załączniku 2 do rozporządzenia (klasyfikacja rozdziałów) :

a) w dziale „500 - Handel” uchylono rozdział „50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej”,

b) w dziale „752 - Obrona narodowa”:

- po rozdziale „75205 Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych” dodano rozdział 75206 w brzmieniu: "75206 Wojska Obrony Terytorialnej"

- rozdział „75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego” otrzymał brzmienie: "75208 Duszpasterstwa Wojskowe "

- uchylono rozdział „75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego”,

- uchylono rozdział „75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe”,

- uchylono rozdział „75223 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa”,

c) w dziale „801 - Oświata i wychowanie”:

- uchylono rozdział „80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”,

- po rozdziale „80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” dodano rozdziały 80115-80117 w brzmieniu: 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,

- uchylono rozdział „80123 Licea profilowane”,

- uchylono rozdział „80124 Licea profilowane specjalne”,

- rozdział „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wraz z objaśnieniami otrzymał brzmienie: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale „80102 Szkoły podstawowe specjalne”. W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych,

- po rozdziale „80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe” dodano rozdział 80152 w brzmieniu: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”,

d) w dziale „852 - Pomoc społeczna” uchylono rozdział „85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia (klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków - z objaśnieniami) :

a) objaśnienia do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” otrzymały brzmienie: Paragraf ten obejmuje w szczególności:

"- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

- opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za patent europejski,

- opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

- opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,

- opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),

- opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.),

- opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych",

b) po paragrafie „078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych” dodano paragraf 079 w brzmieniu: "079 Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia (klasyfikacja paragrafów wydatków i środków - z objaśnieniami) : paragraf "477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych" otrzymał brzmienie: "477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza niezawodowego";

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia (szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego) :

a) pozycja „307003 Odprawy wypłacane żołnierzom przy zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej i wojskowego przeszkolenia studentów” otrzymała brzmienie: "307003 Odprawy wypłacane przy zwolnieniu ze służby żołnierzom niezawodowym",

b) po pozycji „307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe” dodano pozycję 307017 w brzmieniu: "307017 Dodatek za gotowość bojową wypłacany żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową".
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności