Konieczność wydania nowego rozporządzenia była związana z wejściem w życie nowej ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, dalej: FinZadOśwU), a także zmianami w przepisach, jakie zostały przez nią wprowadzone. Nowe rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji;

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznej placówki wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

W porównaniu do poprzednich przepisów, nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w zakresie sposobu naliczania dotacji. Dotacja będzie obecnie naliczana dla danej JST według organu rejestrującego lub organu prowadzącego daną placówkę wychowania przedszkolnego, a nie według położenia placówki wychowania przedszkolnego. Umożliwi to rozszerzenie grupy JST będących beneficjentami dotacji – będzie ona naliczana nie tylko dla gmin, na terenie których położone są placówki wychowania przedszkolnego, ale dla wszystkich JST, które prowadzą placówki wychowania przedszkolnego lub są dla nich organem rejestrującym .

Należy podkreślić, że rozszerzenia grupy beneficjentów dotacji nie uwzględnia § 3 nowego rozporządzenia, dotyczący dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego. Przepis ten obejmuje tylko gminy, ponieważ to ich zadaniem własnym jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.

Począwszy od 1.1.2018 r., zgodnie z art. 53 ust. 1 FinZadOśwU, JST będą otrzymywały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji będzie udzielana na każdego ucznia, który w roku bazowym kończy 5 lat lub mniej i korzysta z wychowania przedszkolnego w odpowiedniej placówce, dla której dana JST jest organem prowadzącym lub rejestrującym. W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu wprowadzono zmianę polegającą na dostosowaniu udzielania i rozliczania dotacji dla wszystkich JST . Zmieniony został także wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy.

W zakresie pozostałych zmian:

1) wprowadzono możliwość przekazywania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego oraz rozliczenia wykorzystania dotacji i zestawienia wykorzystania dotacji – w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ,

2) wykreślono zapis, dotyczący obowiązku umieszczania przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, na stronie urzędu obsługującego tego ministra, wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji – obowiązek ten wynika wprost z art. 16a ust. 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

Przepisy przejściowe

Przepis przejściowy zawarty w § 6 wskazuje, że do pomniejszenia kwoty dotacji naliczanej na rok 2018 zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, bierze się pod uwagę liczbę dzieci ustaloną na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 875). Natomiast zgodnie z art. 108 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do rozliczenia dotacji za 2017 r. stosować należy rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2017 r.