Nowe rozporządzenie reguluje takie kwestie jak:

 1. kryteria, jakie muszą spełniać podmioty, którym powierza się prowadzenie szkoleń;
 2. sposób i warunki oceny prowadzonych szkoleń.

Prowadzenie szkolenia może być powierzone podmiotowi, który spełnia następujące kryteria:

 1. posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej;
 2. posiada odpowiadający potrzebom organizatora szkolenia program szkolenia lub zapewni jego opracowanie;
 3. dysponuje pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie;
 4. zapewnia bazę materialną odpowiednią dla danego szkolenia, w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędne do realizacji programu szkolenia.

Organizator szkolenia dokonuje oceny zrealizowanego szkolenia na podstawie dokumentacji szkolenia, a w przypadku braku obiektywnej możliwości dokonania oceny szkolenia, ustala tę ocenę na podstawie dostępnych źródeł informacji.

Ważne
Zapis rozporządzenia nie precyzuje co prawda kwestii łącznego spełniania kryteriów, o których mowa powyżej, biorąc jednak pod uwagę fachowość podmiotu prowadzącego szkolenie, jak również fakt kształcenia kadry mającej swoją wiedzą i doświadczeniem rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania oraz chronić interesy państwa i obywatela, należy opowiedzieć się za koniecznością spełnienia wszystkich wskazanych powyżej kryteriów łącznie.

Zapis dotyczący kwestii oceny szkolenia również nie jest do końca precyzyjny. Nie wiadomo, jak rozumieć ową dokumentację, na podstawie której dokonywana będzie ocena szkolenia, oraz czym będzie „obiektywna niemożliwość dokonania oceny szkolenia”. Wydaje się, że w praktyce zastosować należy specjalnie przygotowany formularz, służący ewaluacji szkolenia w postaci ankiety, arkusza oceny itp.

Rozporządzenie uszczegóławia wprowadzony SłużbaCywilU podział na następujące rodzaje szkoleń: szkolenia centralne, szkolenia powszechne, szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego oraz szkolenia specjalistyczne.

Szkolenia centralne organizuje się dla członków korpusu służby cywilnej w celu rozwijania wiedzy i umiejętności określonych w priorytetach szkoleniowych, które są zawarte w planie szkoleń centralnych (czyli tych, które organizuje, planuje i nadzoruje Szef Służby Cywilnej). Szkolenia centralne organizuje się w szczególności w celu:

 • wsparcia realizacji zadań służby cywilnej;
 • upowszechniania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • upowszechniania standardów zarządzania zasobami ludzkimi;
 • rozwijania umiejętności koordynowania prac na poziomie urzędu i między urzędami;
 • upowszechniania wiedzy niezbędnej w realizacji zadań służby cywilnej.

Zadania, zasady służby oraz zasady etyki służby cywilnej są określone w SłużbaCywilU oraz aktach wykonawczych do ustawy (art. 1 SłużbaCywilU oraz zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej). Tam należy poszukiwać posiłkowego znaczenia wskazanych powyżej pojęć i możliwych tematów szkoleń.

Szkolenia powszechne organizuje się w celu rozwijania wiedzy i umiejętności członków korpusu służby cywilnej z zakresu zagadnień powszechnie występujących w urzędach, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania przez nich zadań w służbie cywilnej. Do takich zagadnień należeć będą np. postępowanie administracyjne, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, techniki obsługi klienta

Szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej organizuje się w celu nabycia przez członka korpusu służby cywilnej wiedzy lub umiejętności określonych w tym programie. Wspomniany program dotyczy konkretnego pracownika i ma związek z zadaniami przezeń realizowanymi oraz jego cechami osobistymi. Właściwe dobranie tematyki szkoleń jest w tym przypadku szczególnie istotne, ponieważ ma istotny wpływ na realizację zadań przez konkretnego pracownika służby cywilnej, jak również pozwala na zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego.

Szkolenia specjalistyczne organizuje się w celu pogłębiania oraz uaktualniania wiedzy i umiejętności członków korpusu służby cywilnej w zakresie związanym z zadaniami urzędu. W tym przypadku wszystko zależeć będzie od potrzeb danego urzędu.