W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 720 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.3.2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację.

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie weryfikacji przekazanych przez prowadzącego instalację dwóch grup informacji:

1) o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.; dalej: SystHandluUprEmGazCieplU), zawartych we wniosku o przydział uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy;

2) dotyczących:

a) instalacji powstałej w wyniku podziału albo łączenia (art. 59 ust. 1 pkt 2 SysHandEmGazCiepłU);

b) instalacji nowej, zawartych we wniosku o przydział uprawnień do emisji, o których mowa w art. 68 ust. 2 SysHandEmGazCiepłU, czyli dotyczącej m.in. wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji nowej, początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej, poziomu działalności w instalacji nowej;

c) znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej w instalacji (art. 71 ust. 3 SysHandEmGazCiepłU).

Weryfikacja obejmuje:

  • dokonanie analizy: strategicznej wszystkich działań wykonywanych w instalacji, w tym wpływu tych działań na obliczenie liczby uprawnień do emisji, danych i informacji zawartych w zezwoleniu na emisję gazów cieplarnianych, w tym w planie monitorowania wielkości emisji, oraz w pozwoleniu zintegrowanym lub pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, elementów ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności systemów kontroli wewnętrznej odnoszących się do zakresu i stopnia skomplikowania działalności prowadzącego instalację oraz tych parametrów przydziału, które mogą prowadzić do nieprawidłowości;
  • opracowanie planu weryfikacji zawierającego zakres działań weryfikacyjnych (plan opracowuje się na podstawie wyników tej analiz oraz z uwzględnieniem rodzaju działalności prowadzonej w instalacji);
  • pozyskiwanie danych i informacji wskazanych w planie weryfikacji ;
  • przeprowadzenie weryfikacji danych i informacji wskazanych w planie weryfikacji ;
  • przeprowadzenie inspekcji na terenie zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana – w przypadku gdy jest to niezbędne w celu sprawdzenia działania mierników i systemów monitorowania lub pozyskania brakujących danych i informacji wskazanych w planie weryfikacji;
  • sporządzenie wewnętrznego raportu z weryfikacji , który zawiera opis wykonania wspomnianych wyżej analiz, dane i informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania weryfikacji, opis realizacji planu weryfikacji oraz uzasadnienie wniosków z weryfikacji, które zostaną zawarte w protokole z weryfikacji.

Rozporządzenie określa także, co powinien zawierać plan weryfikacji, a także zakres działań podejmowanych przez weryfikatora.