Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, emitent, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może zdecydować o niestosowaniu ESEF w stosunku do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych, zawierających odpowiednio sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, powyższy przepis ma zastosowanie również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji art. 24, to jest przed dniem 14.4.2021 r. Na mocy art. 26 pkt 1 ustawy, przepisy art. 24 wchodzą w życie w dniu następującym po dniu jej publikacji tj. w dniu 14 kwietnia 2021 r. Przytoczone przepisy, umożliwiają emitentom podjęcie decyzji o sporządzeniu raportów rocznych za 2020 rok według dotychczasowych zasad. Ważne jest, aby oba raporty publikowane przez danego emitenta, tzn. raport „jednostkowy” oraz skonsolidowany (jeśli jest sporządzany), były sporządzone przy zastosowaniu tego samego formatu raportowania.

Zwracamy jednakże uwagę, że raportowanie w formacie ESEF już w 2021 r. może być cennym doświadczeniem pozwalającym płynnie przejść na nowy format raportowania. UKNF zachęca do korzystania z formatu ESEF już przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok.

Źródło: KNF