We wrześniu 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Do GospNierU dodano art. 12a, zgodnie z którym należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej albo ministra budownictwa mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. Do odraczania terminów lub rozkładania na raty oraz umarzania spłat takich należności jest uprawniony wojewoda , a w odniesieniu do należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (art. 60 ust. 1 GospNierU) - minister budownictwa.

Ze znowelizowanego art. 35 GospNierU wynika m.in., że właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie . Poprzednio dotyczyło to nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Obowiązek ten nie dotyczy oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub - dodane po zmianie - użyczenie na czas oznaczony do 3 miesięcy.

Z art. 37 ust. 3 GospNierU wynika, że:

1) wojewoda albo minister budownictwa - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo

2) odpowiednia rada lub odpowiedni sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność JST,

- odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową .

Do art. 37 GospNierU dodano ust. 3a i 3b, z których wynika, że ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomości:

1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę lub zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach;

2) w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.

Przepisu art. 37 ust. 3 GospNirU nie stosuje się, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w tym przepisie.

Z art. 71 ust. 1 GospNierU, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Do art. 71 GospNierU dodano ust. 7, zgodnie z którym w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Na warunkach określonych w art. 74 ust. 1 GospNierU, niektórym osobom przysługuje bonifikata w wysokości 50% od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Dodano zapis, że wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona .

Do art. 74 GospNierU dodano ust. 1a i 1b, zgodnie z którymi dochód miesięczny uprawniający do bonifikaty jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona . Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Mająca wpływ na opłatę adiacencką wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne . Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi (ust. 1a dodany do art. 98a GospNierU).

Uchylono art. 158 GospNierU dotyczący przekazywania do katastru nieruchomości wyciągu z operatu szacunkowego.

Ze zmienionego art. 175 GospNierU wynika m.in., że rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat. Kopia dokumentu ubezpieczenia (wymaganego od rzeczoznawcy) aktualnego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości.

Inne przepisy wprowadzone nowelizacją dotyczą m.in.:

1) pośredników majątkowych (art. 179a, 179b i 181a GospNierU) - pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; pośrednik ma prawo wglądu m.in. do ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, różnego rodzaju ewidencji, tabel taksacyjnych, planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, rejestrów cen i wartości nieruchomości itp.;

2) zarządcy nieruchomości (art. 184a i 184b GospNierU) - zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności