Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Unijny Kodeks Celny (UKC) obejmują następujące obszary:

1) Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC;

2) Ponowna ocena pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.;

3) Zabezpieczenie długu celnego;

4) Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii – przywozowa deklaracja skrócona;

5) Miejsca zatwierdzone do celów przedstawienia towarów i czasowego składowania;

6) Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego;

7) Pozwolenie na odprawę scentralizowaną realizowaną na terenie kraju;

8) Pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego.

Artykuł 6 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego przewiduje, że wszelka wymiana informacji, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa celnego, odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych, jednocześnie jednak pozwala na wprowadzenie okresu przejściowego, do czasu uruchomienia lub dostosowania odpowiednich systemów informatycznych.

Zasady przejściowe stanowią, że obsługa deklaracji, powiadomień i zgłoszeń celnych w systemach IT nie ulegnie zmianie z dniem 1.5.2016 r. i będzie dokonywana na obecnie obowiązujących zasadach. Środki wymiany i przechowywania informacji, inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, można wykorzystywać przejściowo, najpóźniej do dnia 31.12.2020 r., w sytuacji gdy nie zostały jeszcze wdrożone systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania unijnego kodeksu celnego.

Przepisy przejściowe zakładają utrzymanie ważności decyzji celnych (w tym pozwoleń) wydanych przed 1.5.2016 r.

Zmiany w przepisach unijnego prawa celnego powodują konieczność zmian w:

1) ustawie z 19.3.204 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 858 ze zm.);

2) ustawie z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 990 ze zm.);

3) ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.);

4) ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).