W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1104 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 23.5.2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z przywołanego art. 13a ust. 1 PomocUkrainaU wynika, że minister właściwy do spraw informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) prowadzi w systemie teleinformatycznym bazę danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia przebywającym legalnie w Polsce zgodnie z przepisami PomocUkrainaU obywatelom Ukrainy. Minister jest też administratorem danych zgromadzonych w bazie (art. 13a ust. 2 PomocUkrainaU).

Organ gminy niezwłocznie wprowadza do bazy dane obejmujące:

  • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
  • PESEL lub NIP składającego wniosek;
  • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
  • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;
  • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie.
Ważne

Działając na podstawie art. 2 ustawy z 27.4.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 930), Minister Cyfryzacji ustanowił termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie wspomnianej wyżej bazy danych na 27 maja 2022 r.