Ustawodawca nie określił terminu ważności zaświadczeń o niekaralności stanowiących załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami. W związku z tym brak podstaw do żądania od wnioskodawcy przedłożenia „aktualnego” zaświadczenia. Zaświadczenie odzwierciedla stan udokumentowany w rejestrze z ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1158 ze zm.; dalej: KrRejKarU) w dniu jego wydania.

Ustawodawca w przepisach ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.; dalej: OdpadyU) nie określił terminu ważności zaświadczeń o niekaralności posiadacza odpadów, ubiegającego się o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wymaganych jako załączniki do odpowiedniego wniosku na podstawie art. 42 ust. 3a OdpadyU. Terminu takiego nie określa również KrRejKarU. W myśl art. 23 KrRejKarU informacja o osobie oraz informacja o podmiocie zbiorowym, pochodząca z rejestru KrRejKarU, bez względu na sposób jej udzielenia, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII ustawy z 14.6.1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). Informacja uzyskana z rejestru KrRejKarU, jak każde zaświadczenie potwierdza niekaralność jedynie na dzień wystawienia zaświadczenia.

Ważne
Ważność i aktualność przedmiotowych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie wydania decyzji na gospodarowanie odpadami należy uznać za trwającą do momentu wpisania zmiany w rejestrze KrRejKarU, a jeżeli zmiany takiej nie dokonano, zaświadczenie należy uznać za aktualne przez czas nieokreślony.

Przy przedłożeniu zaświadczenia, którego data wystawienia rodzi niepewność organu co do tego czy zawiera ono aktualne dane można zastosować uzupełniające oświadczenie wnioskodawcy o tym, że dane zawarte w zaświadczeniu są nadal aktualne.