Ważne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami!

Zgodnie z deklaracjami nowelizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami, oprócz zmian o charakterze doprecyzowującym, w sposób istotny zmienia przede wszystkim reguły ustalania opłaty adiacenckiej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało do rozpatrzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt kompleksowej nowelizacji ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.; dalej: GospNierU).

Projektowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim:

1. Terminów ustalania opłat

W nowy sposób skonstruowano przepisy dotyczące nałożenia opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej – 3-letni termin zastrzeżono dla wszczęcia postępowania a nie, jak dotąd, dla wydania decyzji (o ile na gruncie obowiązującego obecnie art. 98a ust. 1 GospNierU wymaga, aby była to decyzja ostateczna, o tyle w przypadku opłaty ustalanej na podstawie art. 145 ust. 2 GospNierU wymaga się wydania w 3-letnim terminie choćby nieostatecznej decyzji).

2. Wycena nieruchomości

Planowane są zmiany określające szczegółowe zasady wyceny nieruchomości. Zgodnie z proponowanym zapisem, wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne .

3. Rozliczanie nakładów

Nowe przepisy mają na celu zachęcenie obywateli do partycypowania w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Nowelizacja wprowadza korzystniejszy mechanizm określania wysokości opłaty adiacenckiej wobec osób, które dobrowolnie wniosły środki finansowe na budowę tych urządzeń. Wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej proponuje się bowiem zaliczać na poczet opłaty adiacenckiej .
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności